عنوان فایل : مقاله انگلیسی كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري با ترجمه فارسی (۲۱صفحه)

مقاله انگلیسی كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري با ترجمه فارسی (۲۱صفحه) Introduction Portfolio theory was first developed to beused in financial investment decision makingduring the 1950s (Markowitz, 1952). Themain …

Read More

عنوان فایل : مقاله انگلیسی سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی با ترجمه فارسی(۸صفحه)

مقاله انگلیسی سود تحقق یافته و تغییرات در قیمت بازار دارائی های مالی با ترجمه فارسی(۸صفحه) Realized income and changes in market price of financial assets The income measured in …

Read More

عنوان فایل : پاورپوینت کتابچه راهنمای ایمنی وپیشگیری ازآلودگی دربخش آزمایشگاه -۸ اسلاید

پاورپوینت کتابچه راهنمای ایمنی وپیشگیری ازآلودگی دربخش آزمایشگاه -۸ اسلاید  قسمتی از اسلاید ها       بخش آزمایشگاه یکی ازبخش های پرخطربیمارستان محسوب شده وکارکنان این بخش درمعرض آسیب …

Read More