دانلود بازتاب اندیشه تأویلی در آثار ناصرخسرو قبادیانی…

بازتاب اندیشه تأویلی در آثار ناصرخسرو قبادیانی… فهرست مطالب عنوان صفحه چكيده۱ فصل اول: مقدمه و کلیات ۱-۱٫ مقدمه۳ ۱-۲٫ بیان مسأله۵ ۱-۳٫ سوالات تحقیق۹ ۱-۴٫ اهمیت و ضرورت تحقیق۹ …

Read More

دانلود انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین در مدفوع بلدرچین های سالم …

انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده شیگا توکسین و انتیمین در مدفوع بلدرچین های سالم … خلاصه فارسی انتشار فیلوژنتیکی جدایه های اشریشیاکلی واجد ژنهای کد کننده …

Read More

دانلود آداب و رسوم مردم ایرانشهر…

آداب و رسوم مردم ایرانشهر… فهرست مطالب راهنماي تلفظ (آوانگاری)‌ع چکیده۱ فصل اول : کلیات۲ ۱-۱- بیان مسأله۳ ۱-۲- موقعیت جغرافیایی ایرانشهر:۵ ۱-۳- پوشش گیاهی ایرانشهر:۷ ۱-۴- تاریخ قوم بلوچ:۷ …

Read More

دانلود بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه هاي خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم تخ

بررسی تاثیرسطوح مختلف کنجاله گوار با استفاده از آنزیم همی سل بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه هاي خونی مرغ های تخم گذار تجاری لگهورن در دوره دوم تخ …

Read More

فایل دانلودی: تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق به غرب ماسال) … – جغرافیا

تحلیل فضایی ورودی شهر (مطالعه موردی از سمت شرق به غرب ماسال) … فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده. ۱ مقدمه. ۲ فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱ بیان مسئله و ضرورت …

Read More

فایل دانلودی: مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی…. – مهندسی مکانیک

مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی…. چکیده شکست ناگهانی و غیرمنتظره بعضی از سازه‌های مهندسی، خسارات مالی و جانبی فراوانی را داشته …

Read More

فایل دانلودی: تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی: ورودی قزوین به رشت)…. – جغرافیا

تحلیل فضایی ورودی شهر ( مطالعه موردی: ورودی قزوین به رشت)…. چکیده: ساماندهی و طراحی مسیر ورودی به شهرها همواره یکی از موضوعات قابل توجه در فضاهای شهری امروزی به …

Read More

فایل دانلودی: تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری… – مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری… فهرست مطالب عنوان صفحه فصلاول: مقدمه….1 ۱-۱ مقدمه۲ ۱-۲ تاريخچه کارهاي انجام شده۳ ۱-۳ ارتباط موضوع …

Read More

فایل دانلودی: تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار… – مهندسی مکانیک

تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار… چکیده پایدارسازی شیب­ها یکی از مهمترین مسائل در فعالیت­های عمرانی و معدنی است. در …

Read More

فایل دانلودی: تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)…. – جغرافیا

تحلیل فضایی بلوارهای شهری ( مطالعه موردی: بلوار شهید انصاری رشت)….  فهرست مطالب عنوان شماره صفحه چکیده..۱ مقدمه .۲ فصل اول : کلیات تحقیق ۱-۱) بيان مسأله…۵ ۱-۲) اهمیت و …

Read More