فایل دانلودی: بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر… – مهندسی مکانیک

بررسی عددی و تجربی فرآیند شکل‌دهی چندپاسه‌ ورق‌های آلومینیم با استفاده از لیزر… چکیده: فرآیند شکل‌دهی با لیزر، به‌خصوص در سال‌های اخیر، به‌طور گسترده‌ای موردتوجه قرار گرفته است. در این …

Read More

فایل دانلودی: بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی.. – مهندسی مکانیک

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی.. فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده۱ فصل اول: مقدمه۲ ۱-۱مقدمه۲ ۱-۲ مروری بر فصول۳ ۱-۳ تاریخچه هیدروفرمینگ و شکل‏دهی گازی۳ ۱-۴ …

Read More

فایل دانلودی: ارزیابی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو…. – مهندسی مکانیک

ارزیابی کارآیی مدار استحصال آهن از باطله‌های کارخانه فرآوری معدن چادرملو…. چکیده شرکتسنگآهنچادرملو،بهمنظوراستفادهبهينهازباطله­هايکارخانهفرآوری این معدن،کهاززمانآغازبهره­برداريتوليدشدهاست،يکمداربازيابيآهنازباطلهرا احداثنمودهاست. این مدار شامل جداکننده­های مغناطیسی رافر و کلینر می­باشد. هدفاينپروژه،ارزیابی عملکرد این مدار است. …

Read More

فایل دانلودی: مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی…. – مهندسی مکانیک

مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی…. چکیده شکست ناگهانی و غیرمنتظره بعضی از سازه‌های مهندسی، خسارات مالی و جانبی فراوانی را داشته …

Read More

فایل دانلودی: تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری… – مهندسی مکانیک

تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه‌اي از جنس FGM تحت میدان حرارتی یا تحت بار محوری… فهرست مطالب عنوان صفحه فصلاول: مقدمه….1 ۱-۱ مقدمه۲ ۱-۲ تاريخچه کارهاي انجام شده۳ ۱-۳ ارتباط موضوع …

Read More

فایل دانلودی: تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار… – مهندسی مکانیک

تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار… چکیده پایدارسازی شیب­ها یکی از مهمترین مسائل در فعالیت­های عمرانی و معدنی است. در …

Read More

فایل دانلودی: طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)…. – مهندسی مکانیک

طراحی ایرفویل ترکیبی توربین بادی برای اعداد رینولدز پایین (روش عددی پنل، CFD و آزمایش تجربی در تونل باد)….  فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست مطالب.آ فهرست شکل ها..د فهرست جدول …

Read More

فایل دانلودی: شبیه سازی عددی انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب اکسید مس در میکروکانال مستطیلی با دندانه‌های نیمه چسبان… – مهندسی مکانیک

شبیه سازی عددی انتقال حرارت و جریان مغشوش نانوسیال آب اکسید مس در میکروکانال مستطیلی با دندانه‌های نیمه چسبان…   فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول۲ ۱-۱مقدمه۳ ۱-۲روش‌های غیرفعال:۴ ۱-۲-۱…. …

Read More

فایل دانلودی: کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز… – مهندسی مکانیک

کاهش دامنه ارتعاشات لوله هاي ايستگاه هاي تقليل فشار گاز… فهرست مطالب فصل اول مقدمه و مفاهيم اساسي ۱٫۱ ارتعاشات ۲ ۲٫۱ پديده هاي طبيعي و ارتعاشات ۳ ۳٫۱ تاثير …

Read More

فایل دانلودی: بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری در حالت جریان آرام نانوسیال در کانال با مقطع مثلثی با دو ضلع شارثابت و یک ضلع دماثابت… – مهندسی مکانیک

بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری در حالت جریان آرام نانوسیال در کانال با مقطع مثلثی با دو ضلع شارثابت و یک ضلع دماثابت…   چکیده: درتكنولوژينانواوليناثرکاهشاندازهذرات،افزايشسطحاست. افزايشنسبتسطحبهحجمنانوذراتباعثمي­شودکهاتمهايواقع درسطح،اثربسياربيشترينسبتبهاتمهايدرونحجمذرات،برخواصفيزيکيذراتداشتهباشند. همچنین ترکیب …

Read More