موضوع دانلود : بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت) – علوم اجتماعی

بررسی رابطه استفاده از رسانه های فردی با ارتباطات چهره به چهره از نظر دانشجویان .مورد مطالعه : دانشجویان دانشکده علوم انسانی واحد تهران شرق (قیام دشت)   فهرست مطالب …

Read More

موضوع دانلود : بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه : استادان دانشگاه و دبیران دبیرستانهای شهر همدان ). – علوم اجتماعی

بررسی میزان گرایش به فرهنگ سیاسی دموکراتیک دربین طبقه متوسط جدید و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه : استادان دانشگاه و دبیران دبیرستانهای شهر همدان ). فهرست مطالب عنوان …

Read More

موضوع دانلود : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی… – علوم اجتماعی

فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی…   فهرست مطالب عنوان صفحه  چکیده.. ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱ مقدمه:.. ۳ ۱-۲ بیان مسأ له.. ۴ ۱-۳ …

Read More

موضوع دانلود : شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران… – علوم اجتماعی

شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران… چکیده  مفهوم اعتماد مردم به رسانه و خبرهائی که منتشر می شود زیر بنائی ترین …

Read More

موضوع دانلود : بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی (دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران)… – علوم اجتماعی

بررسی نقش رسانه های جدید در ارتقاء فرهنگ دینی (دانشجویان ارتباطات دانشگاه سوره و تهران)… چکیده: این پژوهش با هدف بررسی نقش رسانه‌های‌جدید‌در ارتقاء‌فرهنگ‌دینی‌درمیان دانشجویان رشته ارتباطات دانشگاه تهران و …

Read More